>> >> >> Prayer At The Tomb (Yesod Likra)

Prayer At The Tomb (Yesod Likra)

תפלה מספר יסוד לקרא(בני ארץ ישראל מתחילים מאמי אמי וכו')
שלום לך רחל אמנו, הצור ממנו חוצבנו ומקבת בור ממנו נוקרנו, שלום לך ולנשמתך הטהורה המתלוננת בצל ש-ד-י בין להקות נשמות קדושי עליון, בניך דורשי שלומך שולחים לך שלום מכל אפסי ארץ, ומה מאוד נכספה וגם כלתה נפשם לבוא לחסות בצל קברך ולשפוך דמעות כמים על האי שופרא דבלי בארעא, אמנם רב מהם הדרך לא יוכלו שאתו, כי גברו המים מי הים המפרידים בינם ובינך, אבל אנחנו מארץ רחוקה באנו לבשתטח על קברך אשר בו ילין גופך הטהור כלבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר, עברנו דרך ארחות ימים ומים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה בנים לאמם.

ידענו כי אם הבנים שמחה בראותה בניה באים לבקר קברה, וגם אחנו נותנים שבח והידיה יאלקי מרום על שזכינו לכך ודמעותינו דמעות של שמחה נוזלים מן עינינו לעיניך, על אשר זכינו לבוא לקברך אשר חצבת לך פה באדמת קודש, אשרי לך ואשרי לנשמתך הטהורה ואוי לנו כי חטאנו וגלינו מארצנו הקדושה ואין אנו יכולים לבוא לבקרך בכל שנה ושנה ולהשתטח על קברך. (ע"כ לבני חו"ל)

אמי אמי, מהרי ולכי לפני כסא כבוד אבינו שבשמים, שפכי כמים לבך נוכח פני ד', על נפש עולליך הנפוצים בכל ארבע כנפות הארץ, הלא תדעי לך היפה בנשים, כי דל כבודנו בגויום וכבד עלינו עול הגלות המר, ודם בניך נשפך מדינות כמים, עליך החובה לצעוק מרה לפני ד' על גורלם המר, כי את ילדתנו. ואל מי מקדושים נפנה אם לא אל רחל אמנו הקדושה והטהור?, על כן לכי נא והתחנני לפני המלך מלכו של עולם, שישבור עול גלות מעל צוארנו ונדחי ישראל יכנס בתוככי ירושלים עיר הקודש ויבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, וישפיע לנו ולכל ישראל שפע ברכה ופרנסה טובה ואורך ימים ושנים עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.
Top of page | Print this page | Send to friend