>> >> >> Prayer - Munkatch

Prayer - Munkatch


נוסח התפלה שהתפלל
כ"ק הגהצה"ק האדמו"ר ממונקאטש זצוק"ל
אצל קבר רחל אמנו
 
רחל אמנו הקדושה, התעוררי התעוררי בעד בניך ולכי נא לבעלך הקדוש והשאר אבות ואמהות הקדושים לעוררם, וזעקו והתפללו יחדיו בעד כנסת ישראל והשכינה הקדושה לגאלם ממיצר והביטו נא וראו את שלום בניכים מפוזר ומפורד בין העמים בכל המדינות נלחצים ונדכאים. הוי ואבוי! דעו נא איפוא כי כמה מליאן יהודים ברוסיא הסאוויעטית המה תחת גזירות שמדיות לגמרי ר"ל ואין מושיע להם. ובארצינו הקדושה איך טבחו ולא חמלו והרגו צאן קדשים מבניכם ואין חונן ואין מרחם והת"ח שרויים בצער ולומדים מתוך הלחץ זו הדחק ועוני, ובשאר מדינות מה עשו שרי העמים המושלים ומצירים להם ורבה רעתם. קיפחו פרנסות ישראל עוללים שאלו ללחם ופורש אין להם וכלה פרוטה מן הכיס לשלם שכר לימוד תלמוד תורה לתינוקות של בית רבן, וכבר כלו כל הקיצין וכשל כח הסבל בגוף ובנפש כי כל יום קשה מחבירו בהתגברות הכפירה מכל צד ממש דור של שמד ר"ל - ואתם קומו נא והליצו טוב ויושר בעדנו כי הנסיונות גדולות למעלה ראש וההסתר פנים הוא עד אין חקר ואין עוד עת לחשות, ועד מתי תשכבון בנעימת שינתכם! ועד מתי אמנו הקדושה לא תחשוף זרוע כוחך לבקש אי' הבטחת ושבו בנים לגבולם! והלא כבוד ה' ית"ש הבטיחך לאמר יש שכר לפעולתך וגו' לכן לא תחשי ולא תשקטי בזעקה עד יאמר ה' לציון קומה וירומם קרן ישראל וקרן התורה ויבן כמו רמים מקדשו ב"ב בכ"י.
 
(מס' "מסעות ירושלים עמ' קל"ט - קמ"א)
Top of page | Print this page | Send to friend