>> >> >> Prayer at the Tomb - Likutei Moharan

Prayer at the Tomb - Likutei Moharan


תפלה נוראה על קבר רחל אמנו ע"ה
 
מיוסדת ע"פ התורה הנוראה "בראשית לעיני כל ישראל" מליקוטי מהר"ן סימן ס"ז מהרב הקדוש מהר"ן מברסלב זצוקללה"ה, ליקוטי תפלות סי' ל"ג, ונדפס בס' שער דמעות בשנת תרע"ח ע"י הר"ר יודא בערמאן.

קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מאנה להנחם כי איננו על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב.
 
רבש"ע רבונו ש"ע, למדנו איך לסדר הספידות מרים על גודל שברנו, אשר נשברנו על ידי לבנו הזונה, כי נלקחו מאתנו כל מחמדי עינינו, גאוני עוזינו עטרת ראשינו, הודינו זיוונו פארנו, שרשי נפשינו ורוחינו ונשמותינו. לא המה אדונינו מורינו ורבותינו, אורותינו גדולתינו קדושתינו, תקותינו תכליתנו, נחמותינו ושמחתינו, תורותינו תפילותינו, סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות, אוי מה היה לנו, מה נאמר מה נדבר, מי יוכל להעריך לנו הספידות מרים כראוי לנו להספיד ולבכות על שברים מרים כאלה הנוגעים לכל ישראל ולכל העולמות כולם מראש ועד סוף. אוי אוי ואבוי. רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שאין כח ביד אנושי לסדר הספידות כראוי על הסתלקות צדיקים כאלה. אשר נסתלקו בדורותינו בעוונותינו. אבל על דא ודאי קא בכינא. על הנוגע לי ולכל ישראל. כי להצדיקים הקדושים בעצמן שנסתלקו למעלה למעלה אין הפסד כלל. כי הם גדולים ומפוארים שם בעולמות עליונים. ועומדים ומשמשים במרום אשרי להם אשרי חלקם. אבל עלינו עלינו הדור היתום הזה הדור העני הזה. עלינו הרחמנות גדול ועצום מאד, עלינו עלינו ידוו כל הדווים, אוי לנו כי שודדנו, אהה אדוני הכרע הכרעתני, ורפו ידים וכשלו כל ברכים ונמס כל לב ויהי למים. ביום בוא השמש בצהרים. תעה לבבינו, פלצות בעתתנו צירים אחזונו כיולדה נפעה, אבינו שבשמים, אבינו אב הרחמן י"י אלהים אמת. להיכן נלך להיכן נפנה לעזרה. מי יעזור לנו מי יעמוד בעדינו. אנה פנה דודינו. אנה פנה דודינו ונבקשנו עמך, ע"כ גם היום מרי שיחנו, ידינו כבדה על אנחתנו, מי יתן ראשינו מים ועינינו מקור דמעה ונבכה יום ולילה על גודל שברנו. על זה היה דוה ליבנו על אלה חשכו עינינו:
רבש"ע. אב הרחמן האמת. אתה יודע שכל חיותנו תלוי בהצדיקים רבותינו הקדושים זכרונם לברכה. ואנחנו צריכים לדבר עמהם בכל פעם. ולקבל מהם דיבורים קדושים בכל פעם. ולראות אותם בכל פעם. ועתה מה נעשה. מה יעשו קטני ערך אזובי קיר כמונו. מה נעשה מה נפעל. רבש"ע רבש"ע. אתה לבד יודע מרירות נפשי בפנימיות איך נפשי חרה לי על כל זה אך בעוונותי הרבים. איני יכול לפרש שיחתי היטב לפניך, מלא רחמים, רבש"ע, מה שעבר עבר. עתה למדני והורני איך לצעוק ולזעוק ולהתחנן באופן שאזכה גם עתה להמשיך קדושתם העצומה עלי, על יד קדושת הרשימו שלהם שהשאירו בעולם על ידי ספריהם הקדושים. ותלמידיהם היקרים וגם עתה הם שכיחי יתיר בעלמא כמו שכתוב בזוהר הקדוש ובשאר ספרים הקדושים. שעיקר שלימות הנשמה היא שכאשר נסתלקת למעלה למקום שנסתלקת תהיה גם למטה למטה. לעורר ולהקיץ ולהחיות כל נפשות אפילו המונחים בשאול תחתיות ומתחתיו. לעוררם ולהחיותם שלא יתיאשו בשום אופן בעולם:
רבש"ע חמול ורחם על הדמעות והבכיות של רחל אמנו שהיא השכינה וכנסת ישראל אשר היא בוכה בדמעות שליש על גודל צערינו וצרות נפשנו. רחל מבכה על בניה שגלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה. אין לה מנחם מכל אוהביה. כי כל רעיה שהם הצדיקים שבכל דור ודור נסתלקו בעונותינו הרבים. עד אשר נשארנו כתורן בראש ההר וכנס על הגבעה. יתומים היינו ואין אב אמותינו כאלמנות. ואין לנו מנחם רבש"ע. מי יחמול עלינו. ומי יחוס עלינו. ומי ינוד לנו. ומי יסור לשאול לשלום לנו. מי יגדור גדר ומי יעמוד בפרץ, מי יתקן דרכים ומי יישר מסילות, מי יתקן נפשנו. מי יחזירנו בתשובה שלימה לפניך, מי יעורר אותנו משנתנו לשוב אליך באמת. אשר זכינו בדורות האלה לאורות נפלאים ונוראים כאלה אורות צחים ומצוחצחים כאלה. אשר אפסו הדיבורים וצירופי אותיות לספר משבחם וגדולתם ותוקפם וגובהם ומעלתם ותפארתם, וכמה גלגולים סבבת בעולמך וכמה עלמין אתהפיכו בנינייהו וכמה ניסים ונפלאות בלי שעור וערך עשית עד אשר הבאת לעולם אורות כאלה צדיקים קדושים כאלה. מורי דרך כאלה. מלמדי דעת מביני מדע כאלה בעלי עצות כאלה והיית עמהם כל ימי חייהם הקדושים. והרבית נפלאותיך עמהם בלי שיעור. כי רבים קמו עליהם בכל יום ואתה הצלת אותם מיד כל אויביהם ורודפיהם. ועשית מה שעשית בדרכי נפלאותיך הנעלמים מאד מאד. וקיימת אותם ברחמיך עד אשר העלו ועשו והתחילו וגמרו והפליאו לעשות תיקונים חדשים נפלאים ונוראים בכל העולמות מראש ועד סוף ותיקנו נפשות רבות, בלי שעור. נפשות החיים והמתים. כאשר אתה ידעת את כל התיקונים והשעשועים שקבלת מהצדיקים שהיו בדורות האלה מיום נתגלה אור הגנוז. אור ישראל וקדוש. רב רבנן. איש אלהים נורא מאוד. מוהר"ר ישראל בעל שם טוב ז"ל, אשר האיר פני תבל והעמיד תלמידים הרבה. צדיקים וחסידים קדושים נוראים, והשאיר אחריו ברכה נטע שעשועיו זרע קדש מחצבתו, יוצאי חלציו הקדושים היקירים מפז ומפנינים וכל חפצים לא ישוו בהם, אשר הוא ותלמידיו ויוצאי חלציו גילו אלהותך בדורות האלה, והרביצו תורה בישראל, המה האירו עינינו ופתחו לבנו למדו ולימדו דרכי ישרים ועצות נפלאות להתקרב אליך באמת, אשרי עין ראתה כל אלה, הלא למשמע אזן דאבה נפשנו כי כל תקותינו היה שיאריכו ימים ושנים בזה העולם ונזכה לעמוד לפני הדרת קדושתם ולשמוע מפיהם הנורא עוד דברי אלהים חיים בכל פעם חדשים ונפלאים, כאשר זכינו כל ימי חייהם הקדושים ובעונותינו הרבים ובפשעינו העצומים נחשך מאתנו מאור עיניו מחמדי נפשנו, אוי כי גברו האראלים על המצוקים ותפסו מאתנו לפני הזמן את הארונות הקדושים והנוראים האלה אוי מה היה לנו, נפלה עטרת ראשינו, אוי נא לנו כי חטאנו, ואם אמנם ידענו גם ידענו כי גם עתה הם עוסקים בתיקון נפשותינו, אך מר לנו מר כי אין אנו זוכים לראות פניהם הקדושים ולשמוע דיבוריהם הנוראים לשאוב הבל פיהם הקדוש ולהסתכל על פארם ויפים וזיוום והדרת פניהם הקדוש והנורא, ולהכלל בחן האמת שלהם, כי הן המה היו הפאר היופי והחן של כל העולם כולו, שכל מי שהיה נכלל בהחן שלהם הקדוש בהפאר שלהם בשם הקדוש הסתכל על עצמו ונתעורר בתשובה באמת, ועתה בעוונותינו אבדנו מה שאבדנו, אוי לנו מה שגרמנו בעוונותינו אוי כמה העון גורם, אוי מה נעשה עתה מה יעשו נרדפים כאלו, עניים ואביונים כאלו, עם ממושך וממורט כזה, עם עני ואביון כמונו, על כן אמרתי שעו מני בבכי אמרר מר רוכי אקרא קולי כים יהמה, אשיחה וירוח לי אדברה אל י"י אל עליון ויעברו עלי מה:
רבש"ע, רבש"ע, רבש"ע, קדוש אתה ונורא שמך ושמך משותף בשם הצדיקים האמתיים עשה למען שמך וקדש את שמך וגלה האמת בעולם, וזכנו ברחמיך העצומים שנזכה לידע באמת מי הוא הראש בית של העולם עתה אשר מקבל כח מהצדיקים האמתיים האלה שהזכרתי לפניך, וזכנו בחמלתך הגדולה להתקרב אליו באמת, ולהיות נכלל תמיד באמת בהשם והפאר והחן האמתי של הצדיקים האמתיים להתקשר ולהתדבק בהם באמת בקשר אמיץ וחזק בל ימוט לעולם, באפון שנזכה עי"ז להסתכל על עצמנו מעתה בכל המדות ותאוות של כל הארבע יסודות, לזכך ולטהר אותם מכל רע ולשוב בתשובה שלימה באמת על העבר, ולהתחזק מעתה בכל עוז ותעצומות לשבר ולבטל מכל המדות רעות וכל התאות רעות של כל הארבע יסודות, ולזכות לכל המדות טובות ולעסוק תמיד בעבודתך באמת, בכל כחנו ובכל לבבינו ובכל נפשינו ובכל מאדינו, עד שנזכה שכל הד' יסודות שבגופינו יזדככו באמת ויהיו כולם טוב בלי שום אחיזת הרע כלל, עד אשר נזכה שיכללו כל הארבע יסודות בשרשם העליון שהם ארבע אותיות של שמך הקדוש יתברך, ונזכה להסתכל על עצמנו היטב היטב בכל עת, על מה אתינא, להאי עלמא שפילה, ולהסתכל בכל המדות לזככם ולטהרם ולקדשם בתכלית השלימות, ולהסתכל הגדלות הבורא יתברך ובנפלאותיו הנוראים אשר הוא עושה חדשות ונפלאות בכל עת ועת, ולהסתכל בתיקון העולם ונזכה שיומשכו עלינו מוחים קדושים וטהורים הקדוש הזה של הצדיקי אמת, ונזכה מעתה לקדש את מוחנו ודעתנו, ולא נחשוב עוד שום מחשבה חיצונה כלל, מכל שכן שלא להרהר ח"ו שום הרהור בעולם כלל, ונזכה לחשוב בתורה הרבה, ולחדש בכל פעם חידושין דאורייתא אמתיים הרבה כרצונך הטוב, וזכני לקדש את עיני מעתה שלא אסתכל עוד במה שאסור להסתכל, מכ"ש שלא אסתכל שום הסתכלות המביא לידי הרהור ח"ו, ואזכה לידע בכל עת איך להתנהג בזה, לבל יתגברו ההרהורים ח"ו ע"י הפחד ביותר וע"י נענוע הראש ועצימת העינים יותר מן המידה, כאשר נגלה לפניך כל זה, רק אזכה לשכל אמיתי איך להתנהג בעיני בקדושה ובטהרה באמת כרצונך הטוב באופן שאזכה להנצל ולהשמר מכל דבר רע, ותקדש את עיני באמת בחסדיך העצומים, ותזכני לקדש ולטהר את הד' יסודות בקדושה גדולה ואזכה להוסיף בכל פעם קדושה על קדושה, עד שאזכה להיות כולו טוב, עד אשר לא יזיק עוד לעיני שום הסתכלות בעולם כלל, ואפילו אם אראה בעיני מה שאראה לא יגיע לדעתי ומוחי שום צד הרהור ומחשבה חיצונה כלל, ולא יבלבל שום ראיה והסכלות את דעתי כלל רק אזכה להיות דבוק בקדושתך תמיד, מריה דעלמא כולא זכני לבוא לכל זה מהרה אעפ"י שאני רחוק עתה מכל זה כמו שאני רחוק עד אשר קשה עלי לבקש אותך על כל אלה, על רחמיך הרבים אני בוטח ועל כח הצדיקים האמתיים אני נשען שתזכני מהרה לבוא לכל זה, כי הן כל תוכל ולא יבצר ממך מאומה, ואתה עושה נפלאות בכל דור ודור וממך לא יפלא כל דבר:
 
ובכן תרחם עלי מלא רחמים, רב חסד ואמת, מרבה להיטיב, מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, ותזכני בחסדיך העצומים, ותעזרני ותושיעני ותחזקני ותאמצנו בדרכיך הנפלאים שאזכה מעתה לקום בכל לילה בחצות ממש ולסדר תיקון חצות, לאונן ולקונן ולבכות הרבה על חרבן ביהמ"ק על בית קדשינו ותפארתינו בית חיינו ואורך ימינו, צבי עדיינו גאון עוזינו, הודינו, זיווינו הדרתינו וקדושתינו, אוי מה היה לנו שגרמנו בעוונינו להחריב בית מקדשינו, מקום שכינת עוזך, מקום התורה והתפלה, מקום התגלות אלהותך, אשר שם היינו יכולים להמשיך עלינו השגת אלהות, לדעת ולהכיר ואתך גם בזה העולם הגשמי, ולהתדבק בך לעולם ועד:
 
רבש"ע רבש"ע מה שעבר עבר, כי כבר נחרב בית מקדשנו וכבר נסתלקו הצדיקים בעוונותינו, ומה דהוה הוה אך על דא קא בכינא, על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים, כי בעוונותי הרבים והעצומים והכבדים מאד מאד במהות וכמות ואיכות, גרמתי לעכב בנין בית המקדש, ומי יודע אולי גם בגלגול הראשון הייתי גורם להחריב את בית המקדש, אוי לי על חטאי, אוי לי על עוונותי, אוי לי על פשעי אשר עשיתי בגלגול זה ובגלגולים אחרים, אוי מה עשיתי אשר סחי ומאוס כמוני גרם להחריב ולעכב בנין בית המקדש וגאולת ישראל להשיבם לארצם, אוי לי שהחרבתי את בית המקדש בעוונותי, ושרפתי את ההיכל הקודש, והגליתי את בנ"י לבין העמים וארכתי את הגלות כ"כ ע"י תאוותי הרעות והמרות:
 
רבש"ע רבש"ע מלא רחמים, למדינו איך לצעוק לפניך עתה, איך לזעוק על שבר המר והמרור עתה, איך לתלות עיני אליך עתה: איך לבלות את היום בטוב אמתי עתה, היכן אברח היכן אנוס לעזרה מה אעשה ומה אפעל, במה אזכה לבלות היום בחיים אמתיים בקדושה אמיתית, במה אזכה להציל את נפשי מני שחת, להציל נפשי לשלל מיד דינך וזעמך, מיד עונשיך הקשים והמרים, רחמנא ליצלן, ואיך להציל עצמי מחרפות ובושות ובזיונות בזה ובבא, רבש"ע, עשה למען שמך, וקדש את שמך בעבור כבוד שמך, וזכינו שיתגדל ויתקדש שמך הגדול בעולם על ידינו, מלא רחמים אדון כל יודע תעלומות, אתה יודע את כל המעשה אשר נעשה תחת השמש, עתה בדורותינו אלה, ואיך בעוונותינו הרבים נתערבב ונתבלבל העולם עתה מאד מאד בלי שיעור וערך, כי כל הצדיקים האמתיים פארי הדורות נסתלקו בימינו בעוונותינו הרבים, אשר אתה לבד ידעת גודל עוצם מעלתם ותוקפם וקדושתם אשר שמך משותף בשמם, וכל מה שנגדל שמם ביותר נגדל שמך ביתר, ובעוונתינו הרבים נסתלקו קודם הזמן, אוי מה היה לנו בדורות האלה, ומגודל עכירת דעתנו אין מי שידע כאב צרה וצוקה הזאת על היכן הדבר מגיע עד היכן שלחה המכה הגדולה הזאת מכות מופלאות כאלו הפלא ופלא מכה אשר לא כתובה בתורה זו מיתת הצדיקים האמתיים אשר נסתלקו בדורותינו בעוונותינו ובפשעינו, אוי אוי ואבוי, אוי לנו מה שאבדנו בעונותינו, חבל על דאבדין ולא משתכחין הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק:
 
רבש"ע אדון הכל, אחרי אשר כבר גרמנו בעוונותינו מה שגרמנו והחרבנו בית מקדשינו ונסתלקו הצדיקים האמתיים בעונותינו עזרינו מעתה שנזכה עכ"פ לקום בכל לילה בחצות ממש ולשבר לבינו לבכות הרבה בדמעות שליש על עוונותינו העצומים שגרמו כ"ז, עד אשר נשארנו כיתומים ואין אב, כתועים ואין לבקש כרחוקים ואין לקרב, אוי מי יעמוד בעדינו:
 
רבש"ע רחם עלינו למען שמך, וראה שפלותינו ובזיונינו, הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס, ולא די לנו מה שאנו נבזים ושפלים בין העמים אשר בכל יום עומדים עלינו לכלותינו ואתה מצילנו מידם, אף גם בין עמך ישראל בעצמן נתרבה המחלוקת מאד, ונעשה קטיגוריא גדולה בין התלמידי חכמים. עד אשר חלק לבם זה מזה וכל אחד נבזה ונמאס בעיני חבירו עד אשר כשל כח הסבל:
 
רבש"ע מלא רחמים, יעוררו רחמיך על בניך, יהמו מעיך עלינו חוס וחמל ורחם על שארית פליטת עמך בית ישראל, מלא רחמים איך תוכל להתאפק מלרחם על נפשות העשוקות, על נפשות עמך ישראל המתגוללים בחוצים ובשוקים וברחובות שהם נפשות יקרות מאד מאד, והם נשפכים בראש כל חוצות, אשר עליהם קונן ירמיה הנביא קינות הרבה על כל נפש ונפש כמ"ש איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות בני ציון היקרים המסולאים בפז איכה נחבו לנבלי חרש מעשה ידי יוצר:
 
רבש"ע רבונא דעלמא כולא, אתה לבד יעדת עוצם יקרת תפארת קדושת הנפשות היקרים האלה, אבני קודש האלה הנשפכים עתה בראש כל חוצות, ואין איש מאסף אותם הביתה, כי נסתלקו בעוונותינו הצדיקים האמתיים הנקראים ראש בית שהם הבעלי בית של העולם, אשר אז בהיותם בעולם ושמם נגדל בעולם אז להעולם בעל הבית, ואז היינו אנחנו כולנו נקראים בני בית ומיום שנסתלקו בחטאינו, ונתעלם פארם והדרם וחנם הקדוש והנורא אנחנו נעים ונדים ומטולטלים, ונפשות יקרות מעמך בית ישראל מתגוללים בראש כל חוצות, כי נסתלקו מן העולם הבעל בית של העולם שהם הצדיקים הגדולים הנקראים ראש בית ואפילו מעט הרשימו שנשאר משמם ע"י ספריהם הקדושים ותלמידיהם היקרים מעלימין ג"כ מאד מאד בכמה מיני העלמות והסתרות בלי שיעור, כי בכ"פ נתגדלים בעולם בעלי שם ופרסום שאין שמם נמשך כלל משם י"י, אדרבה על ידם נתעלים שם י"י ומתגברים שמות החיצונים ח"ו, ובעוונותינו הרבים נתערבב העולם מאד אד אשר אין אתנו יודע עד מה, מי ומי ההולכים בתורת י"י באמת אשר שמם נמשך משם י"י ומי להיפך, ומי מעורב משניהם מטוב ורע, ממאורי אור ומאורי אש, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו, זכני ברחמיך לקום בכל לילה בחצות ממש ולהתאבל על חורבן בית המקדש שנחרב בעוונותינו ועי"ז נזכה לעורר רחמים שתנחם ותשמח אותנו מהרה, ותשים לאבילי ציון פאר תחת אפר, ונזכה להכניע המאורי אש כנגד המאורי אור, ויתגבר שם הקודש, השם י"י שם הצדיקים האמתיים על שם הטומאה שמות החיצונים, ויתבטל השקר לגבי האמת, ויתגלה ויתגדל ויתפרסם בכל העולם שם הצדיקים האמתיים ופארם והדרם וחנם הקדוש והנורא, ונזכה להלל בשמם ובפאר הדרת קדושתם עד אשר יופתחו עיניו באמת, ונסתכל על עצמינו היטב באמת בכל הד' יסודות, לזככם ולטהרם ולקדשם מכל התאות ומדות רעות הנמשכים מהם, ולבררם מרע לטוב, ולזכות לכל המדות טובות ומעשים טובים, ונזכה שיומשך עלינו על ידי הצדיקים אמתיים מוחין קדושים וטהורים עד שיוכללו כל הארבעה מוחין שלנו וכל הארבע יסודות, בתוך יסוד הפשוט הקדוש והנורא, שהוא הצדיק יסוד עולם שהוא הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, יהיה הכל נכלל בשמך המיוחד הגדול ותפארתינו, ויתגדל ויתקדש ויתברך ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמך מלכינו בפי כל חי תמיד לעולם ועד:


Top of page | Print this page | Send to friend